ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜನರು!!

ಈ ಮೊದಲು ಮೂರು ಬಗೆಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಇರಬೇಕು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಇಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜನರನ್ನು ಸುಭಾಷಿತ ಕರ್ತೃ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕಲಿಕೆ ತಗಾದೆಗೆ ಹಣವು ಗರುವಕ್ಕೆ ಕೆಡುಕನ ಶಕುತಿಯೋ ಕಂಡವರ ಕಾಡಲು
ಸಾಧುಗಳಿಗೋ ಅದು ತಿರುವುಮುರುವು - ಅರಿವಿಗೂ,ಕೊಡುಗೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿಡಲೂ

ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿರುವವವರು, ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ವಿವಾದಕ್ಕೂ, ಹಣವನ್ನು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೂ, ತಮಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇತರರನ್ನು ಪೀಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವವಿದ್ದವರೋ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಲೂ, ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇತರರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ! ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ಲವೆ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ?

ಇದರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ ಹೀಗಿದೆ:

ವಿದ್ಯಾ ವಿವಾದಾಯ ಧನಂ ಮದಾಯ ಖಲಸ್ಯ ಶಕ್ತಿಃ ಪರಪೀಡನಾಯ
ಸಾಧೋಸ್ತು ಸರ್ವಂ ವಿಪರೀತಮೇತತ್ ಜ್ಞಾನಾಯ ದಾನಾಯ ಚ ರಕ್ಷಣಾಯ

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ