ಬಿಂದಿಗೆಯ ಸದ್ದು

raamaabhishEke jalamaaharanthyaH
hasthaachchyutho hEmaghaTo yuvathyaaH
sOpaanamAsAdya karOthi Sabdam
ThA Tham Tha Tham Tham Tha Tha Tham Tha Tam ThaH

रामाभिषेके जलमाहरान्त्याः
हस्ताच्य्तो हेमघटो युवत्याः
सोपानमासाद्य करोति शब्दम्
ठा ठं ठ ठं ठं ठ ठ ठं ठ ठं ठः

ರಾಮನಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ತರುತಿರುವ
ಯುವತಿಯು ಕೈಯಿಂದ ಬಿಂದಿಗೆಯು ಬಿದ್ದಾಗ
ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಮೇಲುರುಳುತ್ತ ಮಾಡಿತದು ಸದ್ದನ್ನು
ಠಾ ಠಣ್ ಠ ಠಣ್ ಠಣ್ ಠ ಠ ಠಣ್ ಠಣಿರೆಂದು

(ಕಾಳಿದಾಸನದೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ - ಅನುವಾದ ನನ್ನದು)

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?