ಅಳಿಯ, ಮನೆ ತೊಳಿಯ!!

ದಿನವಿಡೀ ಮುನಿಸು ಎಂದಿಗೂ ವಕ್ರ
ಬಯಸುವನು ಮರಿಯಾದೆಯನು ಸದಾ
ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲಿ ನೆಲೆನಿಂತಿಹನೋ ಈ
(ಮನೆ*) ಅಳಿಯನೆಂಬ ಹತ್ತನೇ ಗ್ರಹ!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಸದಾ ರುಷ್ಟಃ ಸದಾ ವಕ್ರಃ ಸದಾ ಪೂಜಾಮಪೇಕ್ಷತೇ
ಕನ್ಯಾರಾಶಿಸ್ಥಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ಜಾಮಾತಾ ದಶಮೋ ಗ್ರಹಃ||

*: ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಳಿಯನೆಂದಿಲ್ಲ; ಬರೀ ಅಳಿಯನೆಂದಿದೆ

ಆದರೆ, ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ, ’ಕನ್ಯಾ’ ರಾಶಿ Smiling ಯಲ್ಲೇ ನೆಲೆನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಅವನು ಕಾಡುವ ಮನೆ ಅಳಿಯನೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತೋರಿತು!

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?