ಹದಿನಾರರ ಹರೆಯ

ಮೊದಲ ಐದು ವರುಷದಲಿ
ಮುದ್ದು ಇರಲಿ ಬಹಳ;
ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ವರುಷ
ತಿದ್ದಬೇಕು ಬಹಳ;

ಬರಲು ಹದಿನಾರರ ಹರೆಯ,
ಬಿಡು ನೀನು ಕಳವಳ!
ಮಗನ ಕಾಣು ಗೆಳೆಯನಂತೆ
ಆಗೆಲ್ಲವು ಹದುಳ !!


(ಭಾವಾನುವಾದ ನನ್ನದು)

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ - ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತನದ್ದು:

ಲಾಲಯೇತ್ ಪಂಚವರ್ಷಾಣಿ ದಶವರ್ಷಾಣಿ ತಾಡಯೇತ್
ಪ್ರಾಪ್ತೇ ತು ಷೋಡಷೇ ವರ್ಷೇ ಪುತ್ರಂ ಮಿತ್ರವದಾಚರೇತ್ ||

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?