ಪು ತಿ ನ ಅವರ "ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ"

ಪುತಿನ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗೀತನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಒಂದು.

ಇದರ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇ ಸಂಗೀತವಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಡುಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಎನ್ನಿಸಿ, ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಕುಳಿತು ಓದಿದೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರಚನೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲ -ಆದರೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಭೂಯಿಷ್ಟವಾದ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದೇ ಒಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಲ್ಲದ ಪದ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಪದ್ಯಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿವೆ.

ಇದರ ಸೊಗಸನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಬರಹ ಬರೆದೆ.ಆ ಬರಹವನ್ನು ಓದಲು ಕೆಳಗೆ ಚಿಟುಕಿಸಿ:

ಪುತಿನ ಅವರ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ