ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಣೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯೇ?

ಚರಿಯೆ* ನೋಡಿ ಮನದಾಳವ
ಅರಿಯುಬೇಕು ಚತುರರು!
ಅರಳದ ಕೇದಗೆ ಪರಿಮಳವನು
ಅರಿವಂತೆ ಅಲರುಣಿ**ಗಳು!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಆಕಾರಾಣೈವ ಚತುರಾಃ ತರ್ಕಯಂತಿ ಪರೇಂಗಿತಂ
ಗರ್ಭಸ್ಥಂ ಕೇತಕೀ ಪುಷ್ಪಂ ಆಮೋದೇನೇವ ಷಟ್ಪದಾಃ

*ಕೊ:ಚರಿಯೆ ~= ಚರ್ಯೆ, ಚಹರೆ, ಹೊರಕ್ಕೆ ತೋರುವ ನಡವಳಿಕೆ

**ಕೊ.ಕೊ: ಮೂಲದಲ್ಲಿ ದುಂಬಿ, ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಷಟ್ಪದಾ: = ಆರು ಕಾಲಿನ "ಜೀವಿ"ಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ನಾನು ["ಜೀವಿ"ಯವರ ನಿಘಂಟು ಬಳಸಿ] ಅಲರುಣಿ =ಹೂವನ್ನು ಆಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುವೆ.

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?