ವಿದ್ಯೆ

ತಾಯಂತೆ ಸಲಹುವುದು ತಂದೆಯೊಲು ನಡೆಸುವುದು
ಬೇಸರದಿ ಮನವ ನಲಿಸುವುದು ಇನಿಯೆಯೊಲು
ಸಿರಿಯ ತರಿಸುವುದು ಹೆಸರ ಮೆರೆಸುವುದು
ಏನೇನ ಮಾಡದದು ಕಲಿಕೆಯ ಕಲ್ಪತರುವು!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಮಾತೇವ ರಕ್ಷತಿ ಪಿತೇವ ಹಿತೇ ನಿಯುಂಕ್ತೇ
ಕಾಂತೇವ ಚಾಭಿರಮಯಂತ್ಯಪನೀಯ ಖೇದಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ತನೋತಿ ವಿತನೋತಿ ಚ ದಿಕ್ಷು: ಕೀರ್ತಿಮ್
ಕಿಮ್ ಕಿಮ್ ನ ಸಾಧಯತಿ ಕಲ್ಪ ಲತೇವ ವಿದ್ಯಾ|| ೨||

-ಹಂಸಾನಂದಿ