ವರ್ಷವನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಗ್ರಹಕೂಟ

೨೦೦೮ ವರ್ಷದ ಕಡೆಯ ದಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಹಕೂಟ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಸಂಜೆಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಕೂಡಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಗಂತ ಕಾಣುವಂತಹ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀವಿದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆಕಾಶ ನೋಡಲು ನೂಕುನುಗ್ಗಲೇ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳೂ ಮುಳುಗಿಬಿಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಓಡಬೇಕಾಗಬಹುದು, ದಿಗಂತ ಕಾಣುವ ಕಡೆಗೆ!

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟಕಿಸಿ.

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ