ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ಷ - ೨೦೦೯
ಈ ೨೦೦೯ ರ ವರ್ಷವನ್ನ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನವರ್ಷ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ!

ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಾಗದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಾಗಿವೆ.

ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ತರುವ ಕೊಳಕು. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಪಲ್ಯೂಶನ್.

ಅದರ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ, ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಹುದೆಂಬ ಹೊಳಹೂ ಇರದೇ‌ ಹೋಗಿದೆ.

ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಡೆ ಹಾಕೋಣ. ಕತ್ತಲನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗುತ್ತಾ‌ ಆಗಸದಲ್ಲಿರುವ ನೋಟಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸೋಣ.

ನಡೆಯಿರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ. ಅವರಿಗೂ‌ ಆಕಾಶದ ಹುಚ್ಚು ಹತ್ತಿಸಿಬಿಡಿ :)

ಏಕೆಂದರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಈ‌ ಹುಚ್ಚು ಹತ್ತಿದರೆ, ಅದು ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡದು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿಯೂ‌ ಇರುತ್ತಾರೆ!

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?