ತ್ಯಾಗರಾಜ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ

ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಸಮಾಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ೧೭೪೭ರ ಜನವರಿ ೬ರಂದು. ಅವರ ನೆನಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬರಹ.

ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಪಂಚರತ್ನ ಕೃತಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಹೆಸರಾದವರಾದರೂ, ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನೂ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳೂ ಇವೆ. ಸರಳವಾದ ಸಂಗೀತ, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ತಕ್ಕದಾದ ಇವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಕೇಳಿ.

ಸಾರಸನೇತ್ರ ಪಾರಗುಣ:
ವರಲೀಲಗಾನಲೋಲ:ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ.

ರಮಿಂಚುವಾರೆವರುರಾ:-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ