ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ!

ಕಲಿಕೆಯೂ ಮರೆಯುವುದು ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ
ಬೇರೂರಿಹ ಹೆಮ್ಮರಗಳೂ ಬೀಳಬಹುದಂತೆ
ಕೆರೆ ನದಿ ಕಡಲುಗಳೂ ಒಣಗಬಹುದಂತೆ
ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಕೊನೆಗೂ ನಿಲುವುದಂತೆ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಭಾಸನ ಕರ್ಣಭಾರ ನಾಟಕದಿಂದ):

ಶಿಕ್ಷಾ ಕ್ಷಯಂ ಗಚ್ಛತಿ ಕಾಲ ಪರ್ಯಯಾತ್
ಸುಬದ್ಧಮೂಲಾಃ ನಿಪತಂತಿ ಪಾದಪಾಃ |
ಜಲಂ ಜಲಸ್ಥಾನಗತಂ ಚ ಶುಷ್ಯತಿ
ಹುತಂ ಚ ದತ್ತಂ ಚ ತಥೈವ ತಿಷ್ಟತಿ ||

ಕೊಸರು: ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ’ಈಗಿನ’ಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಸಿಲ್ಲ

ಕೊ.ಕೊ: ಹುತಂ = ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವಾದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಅದನ್ನೇ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?