ಹೊಸತೋ? ಹಳತೋ?

ಹಳತೆಂಬ ಕಾರಣಕೆ ಒಳಿತಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ
ಹೊಸತಿದು ಎಂಬುದಕೆ ಹೊರದೂಡಬೇಕಿಲ್ಲ
ಅರಿತವರು ಒರೆಗಿರಿಸಿ ಬಳಿಕ ಹೊಗಳುವರು
ಮರುಳರವರಿವರಮಾತ ತಲೆಗೇರಿಸುವರು

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ - ಕಾಳಿದಾಸನ ಮಾಲವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರದಿಂದ:

ಪುರಾಣಮಿತ್ಯೇವ ನ ಸಾಧು ಸರ್ವಂ
ನ ಚಾಪಿ ಕಾವ್ಯಂ ನವಮಿತ್ಯವದ್ಯಂ |
ಸಂತಃ ಪರೀಕ್ಷ್ಯಾನ್ಯತರದ್ಭಜಂತೇ
ಮೂಢಃ ಪರಪ್ರತ್ಯಯನೇನಬುದ್ಧಿಃ ||

ಕೊಸರು: ಇದು ಬರೆಯುವಾಗಲೇ, ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದೆನೇನೋ ಎನ್ನಿಸಿತು. ಹೇಗಾದರಾಗಲೆಂದು ಬರೆದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ, ಅದು ನಿಜವೆನ್ನುವುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಯಿತು. ಇರಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟೆ. ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಕಾಳಿದಾಸ ಅನ್ನುವ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಚಿಟಕಿಸಿ.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ