ತಾಳುವಿಕೆಗಿಂತನ್ಯ ತಪವು ಇಲ್ಲ

ಕೊಡುವುದಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಸಿರಿಯಿಲ್ಲ
ದಿಟವಾಡುವುದಕಿಂತ ನೋಂಪಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲ
ನಡತೆ ಒಳ್ಳಿತಿರೆ ಒಸಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ತಾಳ್ಮೆಗೂ ಮೀರುವ ಸೇರಿಕೆಯು ಇಲ್ಲ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ - (ಚತುರ್ವರ್ಗ ಸಂಗ್ರಹ ೧-೧೦)

ನ ದಾನತುಲ್ಯಂ ಧನಮನ್ಯದಸ್ತಿ
ನ ಸತ್ಯತುಲ್ಯಂ ವ್ರತಮನ್ಯದಸ್ತಿ |
ನ ಶೀಲತುಲ್ಯಂ ಶುಭಮನ್ಯದಸ್ತಿ
ನ ಕ್ಷಾಂತಿತುಲ್ಯಂ ಹಿತಮನ್ಯದಸ್ತಿ ||

ಕೊಸರು: ತಾಳುವಿಕೆಗಿಂತನ್ಯ ತಪವು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಚನ(?). ಈ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾತು ಬರದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಹೋಲುವ ಮಾತುಗಳಿದ್ದರಿಂದ, ಆ ತಲೆಬರಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಧನ, ವ್ರತ, ಶುಭ, ಹಿತ, ಮೊದಲಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳ ಬದಲು, ದೇಶ್ಯ ಪದಗಳಾದ ಸಿರಿ, ನೋಂಪಿ, ಒಸಗೆ ಮತ್ತು ಸೇರಿಕೆ - ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಲು ಜಿವೆಂ ಅವರ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂತು.

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?