ಆಸೆ

ಗಿರಿಯು ಹಿರಿದು ಕಡಲದಕು ಮಿಗಿಲು
ಮೇಲಿರುವ ಆಗಸವು ಕಡಲಿಗೂ ಮಿಗಿಲು;
ಪರಬೊಮ್ಮನಿರಬಹುದು ಆಗಸಕು ಮಿಗಿಲು
ಮನದಾಸೆ ಎಂಬುದದು ಅವನಿಗೂ ಮಿಗಿಲು!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಗಿರಿರ್ಮಹಾನ್ ಗಿರೇರಬ್ಧಿಃ ಮಹಾನಬ್ಧೇರ್ನಭೋ ಮಹತ್ |
ನಭಸೋSಪಿ ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತತೋಪ್ಯಾಶಾ ಗರೀಯಸೀ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?