ಆಸೆ

ಗಿರಿಯು ಹಿರಿದು ಕಡಲದಕು ಮಿಗಿಲು
ಮೇಲಿರುವ ಆಗಸವು ಕಡಲಿಗೂ ಮಿಗಿಲು;
ಪರಬೊಮ್ಮನಿರಬಹುದು ಆಗಸಕು ಮಿಗಿಲು
ಮನದಾಸೆ ಎಂಬುದದು ಅವನಿಗೂ ಮಿಗಿಲು!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಗಿರಿರ್ಮಹಾನ್ ಗಿರೇರಬ್ಧಿಃ ಮಹಾನಬ್ಧೇರ್ನಭೋ ಮಹತ್ |
ನಭಸೋSಪಿ ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತತೋಪ್ಯಾಶಾ ಗರೀಯಸೀ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ