ಒಂಟಿ ಗಾಲಿಯ ಬಂಡಿ

ಒಂಟಿ ಗಾಲಿಯ ಬಂಡಿ
ಊರ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ
ಜತುನವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದೆ ದೈವವ
ನೆಚ್ಚಿದರೆ ಏಳಿಗೆಯಿಲ್ಲ!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಯಥಾ ಹಿ ಏಕೇಣ ಚಕ್ರೇಣ ನ ರಥಸ್ಯ ಗತಿಃ ಭವೇತ್ |
ಏವಂ ಪುರುಷಕಾರೇಣ ವಿನಾ ದೈವಂ ನ ಸಿಧ್ಯತಿ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ