ತಂಪು

ಚಂದನ ತೊಡೆವುದು ಒಡಲಿಗೆ ತಂಪು
ತಿಂಗಳ ಕಾಂತಿಯು ಅದಕೂ ಮೇಲು
ಚಂದಿರ ಚಂದನ ಎರಡಕು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ
ತಂಪದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನಗಳ ಸಂಗ !

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಚಂದನಂ ಶೀತಲಂ ಲೋಕೇ ಚಂದನಾದಪಿ ಚಂದ್ರಮಾಃ
ಚಂದ್ರ ಚಂದನಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಶೀತಲಾ ಸಾಧು ಸಂಗತಿ:

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ