ಕಂಚಿನ ಗಂಟೆ

ಅರಿಯದವರಷ್ಟು ಮಾತಾಳಿ
ಇರದಿರಬಹುದು ಅರಿತವರೂ!
ಕಂಚಿನ ಗಂಟೆಯ ಅನುರಣನ
ಇರದು ಚಿನ್ನದ ಗಂಟೆಯಲೂ!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಉತ್ತಮೋ ನಾತಿವಕ್ತಾ ಸ್ಯಾತ್ ಅಧಮೋ ಬಹುಭಾಷತೇ|
ನ ಕಾಂಚನೇ ಧ್ವನಿ: ತಾದೃಕ್ ಕಾಂಸ್ಯೇ ಪ್ರಜಾಯತೇ ||

उत्तमो नातिवक्ता स्यात् अधमो बहुभाषते |
न काञ्चने ध्वनिस्तादृक् यादृक् कांस्ये प्रजायते ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ