ಬಾಗುವ ಮರಗಳು


ತೊಂಗುವುವು ಹಣ್ಣಿರುವ ಮರಗಳು
ಅಂತೆಯೇ ಬಾಗುವರು ಬಲ್ಲವರು
ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ಮತ್ತೊಣಕಟ್ಟಿಗೆಯು
ಬಳುಕದೇ ಬಾಗದೇ ಮುರಿಯುವರು!

ತೊಂಗು = ಬಾಗು,ಬಗ್ಗು; ಬೇಂದ್ರೆಯವರ "ಹೊಂಗೆ ಹೂವ ತೊಂಗಲಲ್ಲಿ ಭೃಂಗದ ಸಂಗೀತ ಕೇಲಿ .." ಅನ್ನುವ ಸಾಲನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ನಮಂತಿ ಫಲಿತಾಃ ವೃಕ್ಷಾಃ
ನಮಂತಿ ವಿಬುಧಾಃ ಜನಾಃ |
ಶುಷ್ಕ ಕಾಷ್ಟಾನಿ ಮೂರ್ಖಾಶ್ಚ
ಭಿದ್ಯಂತೇ ನ ನಮಂತಿ ಚ |

नमन्ति फलिताः वृक्षाः
नमन्ति विबुधाः जनाः ।
शुष्ककाष्ठानि मूर्खाश्च
भिद्यन्ते न नमन्ति च ॥

-ಹಂಸಾನಂದಿ

*ಚಿತ್ರ ನಾನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದು; ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಿಲಲ್ಲಿ.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?