ಬೇಡತಿಗೆ ಬೇಡದ ಮುತ್ತು

ಹೆರರ ಹಿರಿಮೆಗಳ ಅರಿಯದಾ ಮೂಳರು
ಅವರ ಹಳಿಯುವುದರಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯೆ ಇಲ್ಲ;
ಆನೆ ನೆತ್ತಿಯ ಸುಪ್ಪಾಣಿ ಮುತ್ತುಗಳ ಬಿಟ್ಟು
ಬೇಡತಿಯು ಗುಲಗಂಜಿಸರವ ತೊಡುವಳಲ್ಲ!


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (’ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ’ ಯಿಂದ):

ನ ವೇತ್ತಿ ಯೋ ಯಸ್ಯ ಗುಣ ಪ್ರಕರ್ಷಂ
ಸ ತಂ ಸದಾ ನಿಂದತಿ ನಾSತ್ರ ವಿಚಿತ್ರಂ |
ಯಥಾ ಕಿರಾತೀ ಕರಿಕುಂಭಜಾತಾ
ಮುಕ್ತಾಃ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಬಿಭಾರ್ಥಿ ಗುಂಜಾಃ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?