ಮೆತ್ಗಿದ್ದೋರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಗುದ್ದು

ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಕೆನ್ನಾಲಗೆಗಳ
ಕುದುರಿಸುವ ಗಾಳಿರಾಯ
ಆರಿಸುವನು ಕಿರುಸೊಡರನ್ನು!
ಕಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲಿಯ ಗೆಳೆತನವು?


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ವನಾನಿ ದಹತೇ ವಹ್ನೇಃ ಸಖಾ ಭವತಿ ಮಾರುತಃ ||
ಸ ಏವ ದೀಪನಾಶಾಯ ಕೃಶೇ ಕಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಸೌಹೃದಂ ||

ಕೊ: ಈ ಸುಭಾಷಿತ, ಈ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದ ಗೆಳೆತನ ಎಂಬ ಸುಭಾಷಿತದ ಅಚ್ಚು ಅಂದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ!

ಕೊ.ಕೊ: ಈ ಮೊದಲೇ ಇದೇ ತಲೆಬರಹ ಇಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು!

-ಹಂಸಾನಂದಿ