ನಾಲ್ಗೇಗ್ ಬೇಕು ಕಡಿವಾಣ

ಉಣ್ಣೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ
ಇರ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ;
ಊಟ ಮಾತು ವಿಪರೀತ್ವಾದ್ರೆ
ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ಬಹುದು ಪ್ರಾಣ!


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಜಿಹ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ಜಾನೀಹಿ
ಭಾಷಣೇ ಭೋಜನೇSಪಿ ಚ |
ಅತ್ಯುಕ್ತಿರತಿಭುಕ್ತಿಶ್ಚ
ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಿಣೀ ||

जिह्वे प्रमाणं जानीहि
भाषणे भोजनेऽपि च ।
अत्युक्तिरतिभुक्तिश्च
सत्यं प्राणापहारिणी ॥

(ಸುಭಾಷಿತ ಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ದಿದು).

-ಹಂಸಾನಂದಿ