ವೈದ್ಯನ ಅಚ್ಚರಿ

ಮಸಣದಲುರಿವ ಚಿತೆಯ ಕಂಡು
ವೈದ್ಯನಿಗಾಯಿತು ಅಚ್ಚರಿ
ನಾ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನಣ್ಣನೂ* ಅಲ್ಲ
ಯಾರದಿರಬಹುದು ಕೈ ಚಳಕ?


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಚಿತಾಂ ಪ್ರಜ್ವಲಿತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವೈದ್ಯೋ ವಿಸ್ಮಯಮಾಗತಃ|
ನಾಹಂ ಗತಃ ನ ಮೇ ಭ್ರಾತಾ ಕಸ್ಯೇದಂ ಹಸ್ತಲಾಘವಂ ||

ಕೊ.ಕೊ: * - ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯವೃತ್ತಿಯೂ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದ ಮಾತಿದು :)

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?