ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ೨೦೦೯

ಹಬ್ಬಗಳು ಬರೋದೇ ಚೆನ್ನ! ಆದ ಮೇಲೆ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ!

ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಾದ ನವರಾತ್ರಿಯ ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬದ ಕೆಲವು ನೋಟಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:


-ಹಂಸಾನಂದಿ