ತೇಲುವ ಮೋಡಗಳು

ನೀಡುವುದರಲಿ ಇರುವ ಹಿರಿಮೆ
ಗಳಿಸಿ ಕೂಡಿಡುವುದರಲ್ಲಿದೆಯೆ?
ಮಳೆಯನೀವ ಮುಗಿಲೆಂದಿಗು ಮೇಲೇ
ಕೆಳಗಿರುವುದು ಕೂಡಿಡುವ ಕಡಲೇ!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಗೌರವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಯೇ ದಾನಾತ್
ನ ತು ವಿತ್ತಸ್ಯ ಸಂಚಯಾತ್
ಸ್ಥಿತಿರುಚ್ಚೈಃ ಪಯೋದಾನಾಂ
ಪಯೋಧಿನಾಂ ಅಧಃ ಸ್ಥಿತಿಃ

गौरवं प्राप्यते दानात्
न तु वित्तस्य सञ्चयात् ।
स्थितिरुच्चैः पयोदानाम्
पयोधीनां अधः स्थितिः ॥

(ಇವತ್ತು ಸುಭಾಷಿತ ಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಿದು)

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ