ಒಳಿತನು ತರುವ ನಾಲ್ಕು ಸಂಗತಿಗಳು

ಸಂತಸವೆನುವುದೆ ಸಾಟಿಯಿರದ ಗಳಿಕೆ
ಒಳ್ಳೆಯವರೊಡನಾಟ ಎಣೆಯಿರದ ಹಾದಿ
ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಿರಿದು ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಳ್ಪುದು
ತಳಮಳವಿರದಿದುದೆ ಮಿಗಿಲಾದ ನಲಿವು


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:


ಸಂತೋಷಃ ಪರಮೋ ಲಾಭಃ ಸತ್ಸಂಗಃ ಪರಮಾ ಗತಿ:|
ವಿಚಾರಃ ಪರಮಂ ಜ್ಞಾನಂ ಶಮೋ ಹಿ ಪರಮಂ ಸುಖಂ ||

सन्तोषः परमो लाभः सत्सङ्गः परमा गतिः ।
विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखम् ॥

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ.ಕೊ: ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ತೊದಲು ಮಾತಿನ ಡಾ.ಕೇಶವಕುಲಕರ್ಣಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ