ದುಷ್ಟರ ಕಂಡರೆ ದೂರವಿರು

ದುಷ್ಟ್ರನ್ನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಲುದೂರ ಇರ್ಬೇಕು
ಅವರೆಷ್ಟೋದ್-ಬರ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೂನೂ!
ಹೆಡೇಲಿ ಬಣ್ಣದ್ ಮಣಿ ಇದ್ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ
ಹಾವಿನ್ ಕೆಟ್ಟ್ ವಿಷ ಕಡ್ಮೆಯಾಗತ್ತೇನು?


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಭರ್ತೃಹರಿಯ ನೀತಿಶತಕದಿಂದ)


ದುರ್ಜನಃ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯೋ ವಿದ್ಯಯಾಲಂಕೃತೋSಪಿ ಸನ್‌|
ಮಣಿನಾಭೂಷಿತಃ ಸರ್ಪಃ ಕಿಮಸೌನ ಭಯಂಕರಃ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ.ಕೊ: ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳ ಹೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ