ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ..

ಮಡದಿ ಮನೆಯಲಿ ಇಲ್ಲದಿರೆ
ಮನೆ ಮನೆಯಾಗುವುದುಂಟೇ?
ಮನೆಯೊಡತಿ ಇರದ ಮನೆ
ಕಡು ಕಗ್ಗಾಡಿಗಿಂತಲೂ ಕೇಡೇ!ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ನ ಗೃಹಂ ಗೃಹಮಿತ್ಯಾಹುಃ ಗೃಹಿಣೀ ಗೃಹಮುಚ್ಯತೇ |
ಗೃಹಂ ತು ಗೃಹಿಣೀ ಹೀನಂ ಕಾಂತಾರಾದತಿರಿಚ್ಯತೇ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ