ಬಾಯಿ ಸುಟ್ಟವರ ಕಥೆ

ಕೇಡಿಗರ ಕಿರುಕುಳದಿ ನೊಂದವರು
ಒಳಿತ ಬಯಸುವರನೂ ನಂಬರು;
ಬಿಸಿ ಹಾಲಿನಲಿ ಬಾಯಿ ಸುಟ್ಟವರು
ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ’ಉಫ್’ ಎನಿಸಿ ಕುಡಿವರು!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ದುರ್ಜನ ದೂಷಿತಮನಸಾಂ ಪುಂಸಾಂ ಸುಜನೇSಪಿ ನಾಸ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಃ
ದುಗ್ಧೇನ ಧಗ್ದವದನಸ್ತಕ್ರಂ ಫೂಕೃತ್ಯ ಪಾಮರಃ ಪಿಬತಿ

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?