ಕುರುಡರ ಕೈ ಹಿಡಿದವರು

ಸ್ವಂತದ ತಿಳಿವೇ ಇರದ ಕಡುಮರುಳರು
ತಾವೇ ’ದಿಟ್ಟರು-ಅರಿತವರು’ ಎಂಬುವ
ಭ್ರಮೆಯಲೇ ನಡೆಸಲೆಳಸುವರು ಪರರ
ಕುರುಡರ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಕುರುಡನೊಲು!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ- (ಕಠೋಪನಿಷತ್, ೧-೨-೫)

ಅವಿದ್ಯಾಮಂತರೇ ವರ್ತಮಾನಾಃ
ಸ್ವಯಂ ಧೀರಾಃ ಪಂಡಿತಂ ಮನ್ಯಮಾನಾಃ |
ದಂದ್ರಮ್ಯಮಾಣಾಃ ಪರಿಯಂತಿ ಮೂಢಾ
ಅಂಧೇನೈವ ನೀಯಮಾನಾ ಯಥಾಂಧಾಃ ||

(ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾಠಾಂತರವಿರುವುದೂ ಕಂಡುಬಂತು. ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದಗಳ ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಜೈ ಗೂಗಲೇಶ್ವರ!)

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ