ಬಲ್ಲವನೇ ಬಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲದ ರುಚಿಯ

ಅರಿತವರ ಹೊರತು ಹೆರವರು ತಿಳಿವರೆ
ಗುಣಗಳ ನಡುವಲಿ ಇರುವ ದೂರವನು?
ಮೂಗಿನ ಹೊರತು ಕಣ್ಣು ತಿಳಿವುದೆ
ಜಾಜಿ-ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲಿ ಕಂಪು ಬೇರೆಂಬುದನು?

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಗುಣಾನಾಮಂತರಂ ಪ್ರಾಯಸ್ತಜ್ಞೋ ವೇತ್ತಿ ನಾಪರಃ |
ಮಾಲತೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಮೋದಂ ಘ್ರಾಣಂ ವೇತ್ತಿನ ಲೋಚನಂ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊಸರು: ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತ ನಿಘಂಟುಗಳು ಮಾಲತಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ jasmine (Jasminum Grandiflorum)ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇಕೊಡುತ್ತಾವಾದರೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳೂ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ, ಜಾಜಿ (ಜಾಜಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳುವ ರೂಢಿ ಇದೆ) ಎಂದು ಬಳಸಿರುವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ www.flowersofindia.net ನೋಡಬಹುದು.

ಇದು ಮಾನಿಯರ್-ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನಿಂದ:

mAlatI f. Jasminum Grandiflorum (plant and blossom ; it bears fragrant white flowers which open towards evening) Ka1v. Var. Sus3r. ; Bignonia Suaveolens W. ; Echites Caryophyllata L. ; another species of plant (= %{vizalyA}) L. ; a bud , blossom L. ; %{-kAca-mAlI} (?) L. ; a maid , virgin L. ; moonlight or night L. ; N. of various metres Col. ; of a river VarBr2S. ; of a woman (the heroine of the drama Ma1lati1-ma1dhava q.v.) ; of Kalya1n2a-malla's comm. on Megha-du1ta.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?