ವಸಂತಕಾಲ ಬಂದಾಗ ..

ಕಾಗೆಯು ಕಪ್ಪು ಕೋಗಿಲೆ ಕಪ್ಪು
ಹೇಗವುಗಳ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು?
ವಸಂತ ಕಾಲವು ಬಂದಿರಲು
ತನ್ನಲೆ ತಾನೇ ತೋರುವುದು!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:
ಕಾಕಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಪಿಕಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಕೋ ಭೇದೋ ಪಿಕ ಕಾಕಯೋಃ |
ವಸಂತಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಕಾಕಃ ಕಾಕಃ ಪಿಕಃ ಪಿಕಃ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ
ಕೊಸರು: ಮಾರ್ಚ್ ೨೦, ೨೦೧೦ರಂದು ಸಮಹಗಲಿರುಳು - ವಸಂತದ ಮೊದಲ ದಿನ. ಅದಕ್ಕೇ ಇರಬೇಕು, ಈ ಸುಭಾಷಿತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಾದದ್ದು!

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?