ಮುಕ್ತಿ

ನೀಡುವುದಕೆ ಕೈ ಹೊರತು ಕಡಗ ತೊಡುವುದಕಲ್ಲ
ಮೀಯುವುದು ಶುಚಿ ಹೊರತು ಗಂಧಪೂಸುವುದಲ್ಲ;
ಮನ್ನಣೆ ಮನ ತಣಿಸುವುದು ಹೊರತು ತಿಂಡಿತಿಸಿಸಲ್ಲ
ಅರಿವಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊರತು ತಲೆ ಬೋಳಿಸುವದಲ್ಲ!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ದಾನೇನ ಪಾಣಿರ್ನ ತು ಕಂಕಣೇನ
ಸ್ನಾನೇನ ಶುದ್ಧಿರ್ನ ತು ಚಂದನೇನ|
ಮಾನೇನ ತೃಪ್ತಿರ್ನ ತು ಭೋಜನೇನ
ಜ್ಞಾನೇನ ಮುಕ್ತಿರ್ನ ತು ಮುಂಡನೇನ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಎಂದೋ ಓದಿದ್ದ ಈ ಸುಭಾಷಿತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರಿಸಿದ ವೇದಸುಧೆ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿ.