ಬಾಯ್ಬಿಡದ ಗುಟ್ಟು

"ಹೀಗೆ ಬೆವೆತಿಹೆಯಲ್ಲ ನಲ್ಲೆ?" "ಉರಿಯಿಹುದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ"
"ನಡುಕವೇಕೆ ತಿಂಗಳಮೊಗದವಳೆ?" "ಕೊರಳ ಹಾವಿನ ಅಂಜಿಕೆ"
"ದೇವಿ, ಮೈನವಿರೆದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ?" "ಗಂಗೆಯ ತುಂತುರಿನಿಂದ"
ಇಂತು ಸಂಗಾತಿಯಲಿ ಇಂಗಿತವ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಗೌರಿ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನ್ನು!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ: (ಸುಭಾಷಿತ ರತ್ನಕೋಶದಿಂದ)

ಸ್ವೇದಸ್ತೇ ಕಥಮೀದೃಶಃ ಪ್ರಿಯತಮೇ ತ್ವನ್ನೇತ್ರವಹ್ನೇರ್ವಿಭೋ
ಕಸ್ಮಾದ್ವೇಪಿತಮೇತಾದಿಂದು ವದನೇ ಭೋಗೀಂದ್ರಭೀತೇರ್ಭವ ।
ರೋಮಾಂಚಃ ಕಥಮೇಶ ದೇವಿ ಭಗವನ್ ಗಂಗಾಂಭಸಾಂ ಶೀಕರೈಃ
ಇತ್ಥಂ ಭರ್ತಾರಿ ಭಾವಗೋಪನಪರಾ ಗೌರೀ ಚಿರಂ ಪಾತು ವಃ ॥


स्वॆदस्तॆ कथमीदृशः प्रियतमॆ त्वन्नॆत्रवह्नॆर्विभॊ
कस्माद्वॆपितमॆतदिन्दुवदनॆ भॊगीन्द्रभीतॆर्भव ।
रॊमाञ्चः कथमॆष दॆवि भगवन् गङ्गाम्भसां शीकरैर्
इत्थं भर्तरि भावगॊपनपरा गौरी चिरं पातु वः ॥

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ಓದಿರದ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಲು, ಡೇನಿಯಲ್ ಇಂಗಲ್ಸ್ ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದದ ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಕೆಯೇನಿಲ್ಲ :)

ಕೊ.ಕೊ: ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾದ ತಲೆಬರಹ ಕೊಡಲಾರದೇ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ಇ-ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ