ಒಳಿತು

ಸಿರಿಯೆಂಬುದಕಿದೆ ಕಡಲ ಅಲೆಯಂತೆ ಹೊಯ್ದಾಟ
ಹರೆಯವೋ? ಇರಬಹುದು ನಾಲ್ಕಾರು ದಿವಸ;
ಹಿಂಗಾರ ತೆಳುಮುಗಿಲಂತೆ ವಯಸು ಕಳೆವಾಗ
ಹಣದಿಂದಲೇನು? ಪರರೊಳಿತಿನಲಿ ತೊಡಗು!

ಸಂಸ್ಕತ ಮೂಲ (ಸುಭಾಷಿತ ಸುಧಾನಿಧಿಯಿಂದ)

ಸಂಪದೋ ಜಲತರಂಗವಿಲೋಲಾ
ಯೌವನಂ ತ್ರಿಚತುರಾಣಿ ದಿನಾನಿ |
ಶಾರದಾಭ್ರಪರಿಪೇಲವಮಾಯುಃ
ಕಿಂ ಧನೈಃ ಪರಹಿತಾನಿ ಕುರುಧ್ವಮ್ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಸಂಸ್ಕೃತದ ’ತ್ರಿಚತುರಾಣಿ ದಿನಾನಿ’ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಇರುವ ’ನಾಲ್ಕಾರು ದಿವಸ’ ವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವೆ
ಕೊ.ಕೊ: ಶರತ್ಕಾಲದ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನಾನು ’ಹಿಂಗಾರಿನ ಮೋಡ’ ವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ