ಬೆಂಕಿಯಲಿ ಬಿದ್ದ ಚಂದನ

ಅಸು ನೀಗುವ ವೇಳೆಯಲೂ
ಎಸಗಬೇಕುಳಿದವರಿಗೆ ಒಳಿತು!
ಬಿಸುಟರೂ ಉರಿಯಲಿ ಚಂದನವ
ಸೂಸದೆ ಇರುವುದೆ ನರುಗಂಪು?

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಪ್ರಾಣನಾಶೇSಪಿ ಕುರ್ವೀತ ಪರೇಷಾಂ ಮಾನವೋ ಹಿತಂ |
ದಿಶಃ ಸುಗಂಧಯತ್ಯೇವ ವಹ್ನೌ ಕ್ಷಿಪ್ತೋSಪಿ ಚಂದನಃ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ