ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬೇಡಿ

ಇದ್ದರೆ ಆಸೆಯು ಮನುಜರಲಿ ಅದು
ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸುವ ಸಂಕಲೆಯಂತೆ;
ತೊಟ್ಟವರದನು ಓಡುತಲಿರುವರು
ಬಿಚ್ಚಲು ನಿಲುವರು ಹೆಳವರಂತೆ!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಆಶಾ ನಾಮ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕಾಚಿದಾಶ್ಚರ್ಯ ಶೃಂಖಲಾ |
ಯಯಾ ಬದ್ಧಾಃ ಪ್ರಧಾವಂತಿ ಮುಕ್ತಾಃ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಪಂಗುವತ್ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ