ನರಕಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ದಾರಿ

ಮರಗಳ ಕಡಿದು ಪಶುಗಳ ಕೊಂದು
ನೆತ್ತರ ಕೆಸರನು ಮಾಡಿದವರಿಗೂ
ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಹುದಾದರೆ
ಮತ್ತಾರು ನರಕಕೆ ಹೋಗುವರು?

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ - ಪಂಚತಂತ್ರದ ’ಕಾಕೋಲೂಕೀಯ’ ದಿಂದ:

ವೃಕ್ಷಾಂಶ್ಚಿತ್ವಾ ಪಶೂನ್ಹತ್ವಾ ಕೃತ್ವಾ ರುಧಿರಕಾರ್ದಮಂ |
ಯದ್ಯೇವಂ ಗಮ್ಯತೇ ಸ್ವರ್ಗೇ ನರಕಃ ಕೇನ ಗಮ್ಯತೇ ||

वृक्षान्श्चित्वा पशून्हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमं ।
यद्देवम् गम्यते स्वर्गे नरकः केन गम्यते ॥

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊಸರು: ಪಶು ಅನ್ನುವುದರ ತದ್ಭವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಸು ಎಂದಿದ್ದರೂ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಶು-ಹಸು ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳೂಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ; ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಶು ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯ ಹಾಗೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ