ನಾಟ್ಯಗುರುವಿಗೊಂದು ನಮನ"ಕುಡಿ ಹುಬ್ಬಿನವಳೇ, ಬಳ್ಳಿದೋಳುಗಳ ಹೀಗೆ ನೀಡು, ನಿಲುವಿರಲಿ ಇಂತು;
ಮಣಿವಾಗ ಕೈಚಾಚದಿರು, ಕಾಲ್ಬೆರಳ ಬಾಗಿಸು; ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು ನನ್ನನ್ನು"
ಮೋಡ ಮೊರೆವಂತೆ ಅವನ ಮೃದಂಗದನಿಯಲಿ ನುಡಿಯುತಿಹ ಪರಶಿವನ
ಕುಣಿವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೇಳುತಿಹ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಕಾಯಲೆಮ್ಮನ್ನು!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಏವಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಸುಭ್ರು ಬಾಹುಲತಿಕಾಂ ಏವಂ ಕುರು ಸ್ಥಾನಕಂ
ನಾತ್ಯುಚ್ಚೈರ್ನಮ ಕುಂಚಯಾಗ್ರಚರಣೌ ಮಾಮ್ ಪಶ್ಯ ತಾವತ್ ಕ್ಷಣಮ್
ಏವಂ ನರ್ತಯತಃ ಸ್ವವಕ್ತ್ರಮುರಜೇನಾಂಬೋಧರಧ್ವಾನಿನಾ
ಶಂಭೋರ್ವಃ ಪರಿಪಾಂತು ನರ್ತಿತಲಯಚ್ಛೇದಾಹತಾಸ್ತಾಲಿಕಾएवं स्थापय सुभ्रु बाहुलतिकामॆवं कुरु स्थानकं
नात्युच्चैर्नम कुञ्चयाग्रचरणौ मां पश्य तावत्क्षणम् ।
एवं नर्तयतः स्ववक्त्रमुरजॆनाम्बॊधरध्वानिना
शंभॊर्वः परिपान्तु नर्तितलयच्छॆदाहतास्तालिकाः ॥

-ಹಂಸಾನಂದಿ

(ಕೊನೆಯ ಕೊಸರು: ಈ ಸುಭಾಷಿತವನ್ನೂ, ಮತ್ತದರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿ)
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: http://www.exoticindiaart.com/product/BH21/ ಮತ್ತು
http://shalinbharat.ning.com/photo

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?