ಹಿಮಾಲಯ


ಉತ್ತರದ ದಿಕ್ಕಿನಲಿ ದೈವ ರೂಪದಲಿರುವ
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೊಡೆಯನ ಹೆಸರು ಹಿಮಾಲಯ |
ಇಬ್ಬದಿಯಲೂ ಕಡಲು; ಭೂಮಿಯನ್ನಳೆಯಲು
ನೆಟ್ಟಗೇ ನಿಂತನವ ಅಳತೆಗೋಲಿನ ಹಾಗೆ ||

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಕಾಳಿದಾಸನ ಕುಮಾರಸಂಭವದ ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕ)

ಅಸ್ತ್ಯುತ್ತರಸಸ್ಯಾಮ್ ದಿಶಿ ದೇವತಾತ್ಮಾ ಹಿಮಾಲಯೋ ನಾಮ ನಗಾಧಿರಾಜಃ |
ಪೂರ್ವಾಪರೌ ತೋಯನಿಧೀವಗಾಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಇವ ಮಾನದಂಡಃ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಬಹಳ ಹಿಂದೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿರುವೆ.

ಕೊ.ಕೊ: ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ:- ಪವನ್ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ