ಬಿಲ್ಲುಗಾರ್ತಿಗೆ

ಚೆಲುವೆ! ನಿನ್ನಂಥ ಬಿಲ್ಗಾರ್ತಿ
ಸುಲಭದಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಬಾಣ ಹೂಡದೆ ಬರಿ ಸೆಳೆತದಲೇ**
ಮನಸುಗಳನು ಸೀಳಿಬಿಡುವೆಯಲ್ಲ!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರಶತಕದಿಂದ)

ಮುಗ್ಧೇ ಧಾನುಷ್ಕತಾ ಕೇಯಮಪೂರ್ವಾ ದೃಶ್ಯತೇ ತ್ವಯಿ |
ಯದಾ ವಿಧ್ಯಸಿ ಚೇತಾಂಸಿ ಗುಣೇರೈವ ನ ಸಾಯಕೈಃ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ** ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಲೇಷವೊಂದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗುಣ ಎಂದರೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವಲ್ಲದೆ, ಬಿಲ್ಲಿನ ಹೆದೆ, ಹೆದೆಗೆ ಕಟ್ಟುವ ದಾರ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆಯಂತೆ. ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಹೆದೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಬೇಕಾಗುವುದು ಸಹಜ ತಾನೇ? ಹಾಗಾಗಿ ’ಬರೀ ಸೆಳೆತದಲೇ’ ಅನ್ನುವುದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎನ್ನುವ ಎರಡೂ ತಿಳಿವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಿಸಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವೆ.

ಕೊ.ಕೊ: ’ಗುಣ’ ಪದಕ್ಕಿರುವ ಶ್ಲೇಷೆ ನನಗೆ ನೆನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ತಾನೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತು :) ಜೈ ಗೂಗಲೇಶ್ವರ!

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ