ಮನೆ ಸುಡುವ ಮಗ

ಹೊತ್ತಿದರೊಂದು ಒಣಮರ
ಸುಟ್ಟೀತು ಇಡೀ ಬನ;
ಕೆಟ್ಟ ಮಗನು ಒಬ್ಬ ಸಾಕು
ಸುಟ್ಟುಬಿಡಲು ಮನೆತನ!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತನ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ದರ್ಪಣದಿಂದ)

ಏಕೇನ ಶುಷ್ಕ ವೃಕ್ಷೇಣ ದಹ್ಯಮಾನೇನ ವಹ್ನಿನಾ
ದಹ್ಯತೇ ತದ್ವನಂ ಸರ್ವಂ ಕುಪುತ್ರೇಣ ಕುಲಂ ಯಥಾ

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದವಿದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ