ಸಿರಿಯ ನೋಟ

ಮೊಗ್ಗೊಡೆದ ಲವಂಗ ಮರವನು ಮುತ್ತುವ
ಹೆಣ್ಣು ದುಂಬಿಯಂತೆ ಹರಿಯ ಬಳಿಸಾರಿ ನಲಿವಾಕೆ
ಕಣ್ಣಿನೋರೆ ನೋಟದಲೆ ಸಕಲ ಸುಖಗಳನಿತ್ತು
ಒಳ್ಳಿತನೇ ಮಾಡಿ ಕಾಯಲೆನ್ನ ಆ ಮಂಗಳದೇವತೆ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ)

ಅಂಗಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕಭೂಷಣಮಾಶ್ರಯಂತೀ
ಭೃಂಗಾಂಗನೇವ ಮುಕುಲಾಭರಣಂ ತಮಾಲಮ್
ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲವಿಭೂತಿರಪಾಂಗಲೀಲಾ
ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಲದೇವತಾಯಾಃ

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಸ್ತ್ರೋತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು www.sanskritdocuments.org ನಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಕನ್ನಡಿಸಬೇಕೆನಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ನಾಳೆ ಬರುವ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇ ಮುನ್ನುಡಿ ಎನಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂತು!

ಕೊ.ಕೊ: ಈ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮಂಜುನಾಥ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿ.

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ