ಮಾತಿಗೇಕೆ ಬಡತನ?

ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನು ಕೇಳುತಲಿರಲು
ಎಲ್ಲರು ಸಂತಸ ಹೊಂದುವರು;
ಅದಕೇ ಅಂತಹ ಮಾತನೆ ನೀ ನುಡಿ
ಬರೀ ಮಾತಿಗೇಕೆ ಬಡತನವು?

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತನ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿದರ್ಪಣದಿಂದ):

ಪ್ರಿಯ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರದಾನೇನ ಸರ್ವೇ ತುಷ್ಯಂತಿ ಜಂತವಃ
ತಸ್ಮಾತ್ ತದೇವ ವಕ್ತವ್ಯಂ ವಚನೇ ಕಾ ದರಿದ್ರತಾ?

-ಹಂಸಾನಂದಿ