ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ್ದು

ಹೊತ್ತಿಗೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿದ ತಿಳಿವು
ಮತ್ತಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಣವು
ತಟ್ಟನೆ ಬೇಕಿರಲು ಒದಗದೆ ಇರಲು
ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಅದು; ತಿಳಿವಲ್ಲ ಅದು!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತನ ’ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ದರ್ಪಣ’ದಿಂದ) :

ಪುಸ್ತಕಸ್ಥಾ ತು ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಪರಹಸ್ತ ಗತಂ ಧನಂ |
ಕಾರ್ಯಕಾಲೇ ಸಮುತ್ಪನ್ನೇ ನ ಸಾ ವಿದ್ಯಾ ಸ ತದ್ ಧನಂ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನುವಾದವಿದು. ಒಂದೆರಡು ಚಿಕ್ಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿರುವೆ.