ದೇವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ?

ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವನು
ಮಣ್ಣಲೂ ಕಲ್ಲಲೂ ಅವನಿಲ್ಲ;
ನಮ್ಮಯ ಮನದಲೇ ಅವನಿದ್ದಾನು
ಎಲ್ಲಕು ಕಾರಣ ಭಾವನೆಯು

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತನ ’ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿದರ್ಪಣ’ ದಿಂದ)

ನ ದೇವೋ ವಿದ್ಯತೇ ಕಾಷ್ಟೇ ನ ಪಾಷಾಣೇ ನ ಮೃಣ್ಮಯೇ|
ಭಾವೇ ಹಿ ವಿದ್ಯತೇ ದೇವ: ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ಭಾವೋ ಹಿ ಕಾರಣಂ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಸುಮಾರು ಮೂರುವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದ ಅನುವಾದವಿದು. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ.