ಮೀನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಗಾಳ

ಜಿಪುಣನ ಸೆಳೆಯಬೇಕು ಹಣದ ಬಲದಿಂದ
ಕಲ್ಲೆದೆಯವನನೂ ಬೇಡಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತ;
ತಿಳಿಗೇಡಿಯ ತೋರ್ಕೆಯಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ
ಅರಿತವನನಾದರೋ ದಿಟವ ನುಡಿಯುತ್ತ!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (’ಹಿತೋಪದೇಶ’ದಿಂದ):

ಲುಬ್ಧಮರ್ಥೇನ ಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್ ಸ್ತಭ್ಧಮಂಜಲಿ ಕರ್ಮಣಾ |
ಮೂರ್ಖಂ ಛಂದಾನುವೃತ್ತೇನ ಯಥಾತಥ್ಯೇನ ಪಂಡಿತಮ್ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ