ಇವಳದೆಂಥ ಇನಿಯೆ?

ಬೇಗುದಿ ತರುವಳು ನೆನಪಿನಲೆ  
ಮರುಳು ಹಿಡಿಸುವಳು ನೋಡಿದರೆ;
ಸೋಕಲು ಇವಳು ಮೈ ಮರವೆ!
ಇವಳಿಗಿನಿಯೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರೆ? 


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ  (ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರಶತಕದಿಂದ):

ಸ್ಮೃತಾ ಭವತಿ ತಾಪಾಯ ದೃಷ್ಟಾ ಚೋನ್ಮಾದಕಾರಿಣೀ |
ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ಭವತಿ ಮೋಹಾಯ ಸಾ ನಾಮ ದಯಿತಾ ಕಥಮ್ ||

-ಹಂಸಾನಂದಿ