ಇಷ್ಟು ದೊರಕಿದರೆ ....


ಇರುವುದೇ ಮುಗಿತಾಯ ಮನದಾಸೆಗಳಿಗಿಲ್ಲಿ
ವರುಷ ಕಳೆದಿರಲೇನು ಸಾವಿರವೊ ಲಕ್ಷ ?
ನೆರವೇರಿರಲು ಒಮ್ಮೆ ಬಯಕೆಗಳ ಸಾಲೊಂದು
ಮರಳಿ ಹುಟ್ಟುವುವಲ್ಲ ಮಗದೊಂದು ಸಾಲು!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ, ೪-೨-೧೧೬):

ಮನೋರಥಾನಾಂ ನ ಸಮಾಪ್ತಿರಸ್ತಿ
ವರ್ಷಾಯುತೇನಾಪಿ ತಥಾಬ್ದ ಲಕ್ಷೈಃ ||
ಪೂರ್ಣೇಷು ಪೂರ್ಣೇಷು ಮನೋರಥಾನಾಂ
ಉತ್ಪತ್ತಯಃ ಸಂತಿ ಪುನರ್ನವಾನಾಮ್ ||


-ಹಂಸಾನಂದಿ


ಕೊ: ಬಿನ್ನಹಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಪುರಂದರದಾಸರ, ಕಾಂಭೋಜಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆ. ಅದರ  ಕೊನೆಯ ಚರಣ "ಇಷ್ಟುದೊರಕಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆಂಬಾಸೆ" ಅನ್ನುವ ಸಾಲು ಈ ಪದ್ಯದ ಹುರುಳಿಗೆ ಬಲು ಹತ್ತಿರವೆನ್ನಿಸಿ ಆ ತಲೆಬರಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

ಕೊ.ಕೊ: ಮೂಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಹತ್ತುಸಾವಿರ ವರ್ಷ (ಆಯುತ)ವನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರವಾಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥಕ್ಕೇನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರತೆಯಾಗದೆಂದು ನನ್ನೆಣಿಕೆ.


Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?