ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ
ಕಂಗೊಳಿಸುತಿಹನಾತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಡುವೆ ತ-
ನ್ನಂಗದರ್ಧದಲ್ಲಿನಿಯೆಯನ್ನಿಟ್ಟು
ಅಂಗನೆಯ ಸಂಗವನು ಬಿಟ್ಟ ಬೈರಾಗಿಗಳ
ಶೃಂಗದಲ್ಲಿಯೆ ನೆಲೆವಡೆದಿರಲು ಶಿವನು
ಅಂಗಜನ ಹಾವುನಂಜುರಿಯುಳ್ಳ  ಬಾಣಗಳ
ಚುಂಗು ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯರು
ಭಂಗಗೊಳುವರು ನರಳಿ ಬಯಕೆ ಕೋಟಲೆಯಲ್ಲಿ
ಹಂಗು ಬಿಡಲಾರದೇ ಸುಖ ಹೊಂದದೇ!


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ - ೯೭):

ಏಕೋ ರಾಗಿಷು ರಾಜತೇ ಪ್ರಿಯತಮಾದೇಹಾರ್ಧಧಾರೀ ಹರೋ
ನೀರಾಗಿಷ್ವಾಪಿ ಯೋ ವಿಮುಕ್ತ ಲಲನಾಸಂಗೋ ನ ಯಸ್ಮಾತ್ಪರಃ
ದುರ್ವಾರ ಸ್ಮರಬಾಣಪನ್ನಗವಿಷಜ್ವಾಲಾವಲೀಢೋ ಜನಃ ***
ಶೇಷಃ ಕಾಮವಿಡಂಬಿತೋ ಹಿ ವಿಷಯಾನ್ ಭೋಕ್ತುಂ ನ ಮೋಕ್ತುಂ ಸಮಃ


-ಹಂಸಾನಂದಿಕೊ:  ಈ ಸಾಲಿಗೆ  "ದುರ್ವಾರ ಸ್ಮರಬಾಣ ಪನ್ನಗವಿಷವ್ಯಾಬಿದ್ಧ ಮುಗ್ಧೋ ಜನೌ" ಅನ್ನುವ ಪಾಠಾಂತರವೂ ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಕೊ.ಕೊ: ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಮೊದಲು ಬರೆದಿದ್ದ  ಕಾಮನ ಹಬ್ಬ ಎನ್ನುವ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸ್ಮರ, ಕಾಮ, ಅನಂಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಮನ್ಮಥನನ್ನೇ ( ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೆಳೆತವನ್ನೇ) ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳು. 

ಕೊ.ಕೊ.ಕೊ: ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪನ್ನಗ, ವಿಷ, ಜ್ವಾಲೆ ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳು ಶಿವನ ಕೊರಳ ಸುತ್ತಿನ ಹಾರವಾದ ಸರ್ಪ, ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಅವನು ಧರಿಸಿದ ವಿಷ, ಹಣೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಉರಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಶ್ಲೇಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ಲೇಷೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರಲು ಸೋತಿರುವುದು ನಿಜವಾದರೂ, ಇದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಆನಂದ ತಂದಿತೆಂಬುದೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ