ಕೋರಿಕೆಚೆನ್ನವಿದು ಮುಖಕಮಲ ಸೋಗಿರದ ಮುಗುದನಿವ
ತನ್ನ ಪೊಂಗೊಳಲುಲಿಯ ತಾನೆ ಸವಿದಿಹನು!
ಇನ್ನಿವನ ಕೆಂದಾವರೆಯ ಪಾದ ನಲಿಯುತಿರ-
ಲೆನ್ನೆದೆಯದವನಲ್ಲೆ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿಹುದು!

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ: ಲೀಲಾಶುಕ (ಬಿಲ್ವಮಂಗಳ) ಕೃಷ್ಣಕರ್ಣಾಮೃತ (೧-೧೫)

ವ್ಯಾಜಮಂಜುಲಮುಖಾಂಬುಜ ಮುಗ್ಧಭಾವೈಃ
ಆಸ್ವಾದ್ಯಮಾನ ನಿಜವೇಣುವಿನೋದನಾದಮ್
ಆಕ್ರೀಡತಾಮರುಣಪಾದಸರೋರುಹಾಭ್ಯಾಮ್
ಆರ್ದ್ರೇ ಮದೀಯಹೃದಯೇ ಭುವನಾರ್ದ್ರಮೋಜಃ


Popular posts from this blog

ಮೂಡಲ್ಕುಣಿಗಲ್ಕೆರೆ ನೋಡೋಕೊಂದೈಬೋಗ!

ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಫಲ ನಿಮ್ಮದೇ ? ಅಲ್ಲವೇ?

ಋತು ಸಂಹಾರ